აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 
წმიდა  ილია  მართლის  სახელობის  თბილისის ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას
2017-2018 სასწავლო წლისათვის III-IV და V საფეხურის   საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
  1. სპ. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი - IV საფეხური;
  2. სპ. კრიმინალისტი - III, IV, V საფეხური;
  3. სპ. ოფისის მენეჯერი - III საფეხური;
  4. სპ. ბუღალტერი - III საფეხური;.
  5. სპ. კომპიუტერული სისტემები - III საფეხური.
       III    საფეხურის სპეციალობებზე ჩაირიცხებიან 9,  10,  11 და 12 კლასის კურსდამთავრებულები. IVსაფეხურის სპეციალობაზე  ჩარიცხვის პირობაა III საფეხურის დიპლომი. მცირე ბიზნესის მწარმოებლის სპეციალობის   IV  საფეხურზე ჩარიცხვის პირობაა ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ატესტატი.                               გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი. საბუთების მიღება დაიწყო. მისამართი:ალ.ყაზბეგის გამზირი 47; (М. დელისი). მე-2 სართული.კოლეჯის დირექტორი: მედიცინის დოქტორი, პროფ. ნავოლის ქობულია ტ. 2 39 22  31;  577 4009  20 ; 599  74  29  46;  555  33 04 50;  599  44  8920
         

წესდება

                                                               წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის წესდება

კოლეჯის მისია

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადება; მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით; პირის პროფესიული განვითარების, დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის

კოლეჯის დებულება

 შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის  დებულება მუხლი 1. ზოგადი დებულებები.

მმართველობითი საბჭოს დებულება

მმართველობითი საბჭოს დებულება თავი1. ზოგადი დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

                                                                  შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება

 ზოგადი დებულება, დებულების  მოქმედების სფერო სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება შემუშავებულია „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.