აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

კოლეჯის მისია

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადება;
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით;
პირის პროფესიული განვითარების, დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების ხელშეწყობა;
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა