აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

Category Archives: კოლეჯის მისია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პროფესიული განათლების მიზნების მისაღწევად ყოველდღიურად ხვეწავს სასწავლო პროცესს, სისტემატურად აწარმოებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასებას.სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით სამსახური უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს როგორც

კოლეჯის მისია

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადება; მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით; პირის პროფესიული განვითარების, დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის

კოლეჯის დებულება

 შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის  დებულება მუხლი 1. ზოგადი დებულებები.

მმართველობითი საბჭოს დებულება

მმართველობითი საბჭოს დებულება თავი1. ზოგადი დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

                                                                  შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება

 ზოგადი დებულება, დებულების  მოქმედების სფერო სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება შემუშავებულია „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.